Organy właściwe w sprawie skarg i interwencji

Jak masz postępować jeśli dostrzegasz coś nieprawidłowego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko?  

 

 

KROK PIERWSZY
Kontakt z konkretną osobą/zakładem/przedsiębiorstwem

W wielu przypadkach, sposobem na rozwiązanie „problemu środowiskowego” będzie skontaktowanie się bezpośrednio z osobą/zakładem/przedsiębiorstwem, które uważasz za przyczynę problemu.
Skontaktować możesz się osobiście, pisemnie albo telefonicznie.

Zanim skontaktujesz się, lepiej jednak wcześniej pomyśl, jaki rezultat chciałbyś osiągnąć. Zarysuj zagadnienie/problem/sprawę, która stanowi przyczynę interwencji. Uwzględnij również okres/terminy, w którym problem powinien zostać rozwiązany.

Nowe akty prawne

 

Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1498

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie możliwości finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez gminy i powiaty w drodze dotacji, której udziela się między innymi osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym oraz przedsiębiorcom.

 

Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415

Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.

 

Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1406

Wniosek o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń.

 

 

Mon. Pol. z 2010 r. Nr 76, poz. 954

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na rok 2011.

 

Mon. Pol. z 2010 r. Nr 74, poz. 945

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011.

 

 

Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1249

Wzór oraz zawartość i układ publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

 

Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1019

Zm.: ustawa Prawo ochrony środowiska.

 

Dz. U. z 2010 r. Nr 149, poz. 997

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 

Mon. Pol. z 2010 r. Nr 56, poz. 766

Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011.

 

Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 882

Stawki opłaty depozytowej.

 

Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401

Sporządzanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

 

 

 

WYBRANE AKTY PRAWA POLSKIEGO

      ·        USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

·          Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
(tekst pierwotny Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
(tekst pierwotny Dz.U. z 1991 nr 101 poz. 444, z późn.zm.)
 

 

·          Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
(tekst pierwotny Dz.U. z 2007 Nr 75, poz. 493, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
(tekst pierwotny Dz.U. z 1995 nr 16 poz. 78, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
(tekst pierwotny Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
(tekst pierwotny Dz.U. z 2004r. Nr 11, poz.94, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst pierwotny Dz.U. z 1997 nr 111 poz. 724, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
(tekst pierwotny Dz.U. z 2001 nr 76 poz. 811, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
(tekst pierwotny Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz.1051, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(tekst pierwotny Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628, z późn.zm

 

·          Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(tekst pierwotny Dz.U. z 2001r. Nr 63, poz.638, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
(tekst pierwotny Dz.U. z 2001 nr 63 poz. 639, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
(tekst pierwotny Dz.U. z 2007r. Nr 124, poz.859, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(tekst pierwotny Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz.1495, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(tekst pierwotny Dz.U. z 2009r. Nr 79, poz.666, z późn.zm.

 

·          Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(tekst pierwotny Dz.U. z 2005r. Nr 25, poz.202, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
(tekst pierwotny Dz.U. z 2008r. Nr 138, poz.865, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
(tekst pierwotny Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2784, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tekst pierwotny Dz.U. z 2001 nr 115 poz. 1229, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski
(tekst pierwotny Dz.U. z 2001r. Nr 138, poz.1545, z późn.zm. )

 

·          Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie
(tekst pierwotny Dz.U. z 2004r. Nr 62, poz.574, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
(tekst pierwotny Dz.U. z 2009 nr 116 poz. 975, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tekst pierwotny Dz.U. z 2006r. Nr 171, poz.1225, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(tekst pierwotny Dz.U. z 1985 nr 21 poz. 91, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(tekst pierwotny Dz.U. z 1997 nr 101 poz. 628, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym
(tekst pierwotny Dz.U. z 2001r. Nr 73, poz.761, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(tekst pierwotny Dz.U. z 2001r. Nr 11, poz.84, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(tekst pierwotny Dz.U. z 2006 Nr 169 poz. 1199, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
(tekst pierwotny Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1263, z późn.zm.)

 

    

·          Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst pierwotny Dz.U. z 1996 nr 132 poz. 622, z późn.zm.)

 

·          Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
(tekst pierwotny Dz.U. z 2011r. Nr 178, poz.1060)

 

 

     ·        ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
 

     ·        ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną 

    ·        ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną

 

WYBRANE AKTY PRAWA UNIJNEGO

·        DYREKTYWA Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)

·        DYREKTYWA Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia)

·        DYREKTYWA Rady 99/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych

·        DYREKTYWA Rady 83/129/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dotycząca przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów

·        ROZPORZĄDZENIE Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (wersja uwzględniająca wszystkie dotychczasowe zmiany, z wyjątkiem załącznika z aneksami)

·         ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) nr 709/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (w tym akcie znajdziesz listę gatunków objętych ograniczeniami UE dot. handlu i zarobkowego wykorzystywania, obowiązującą od 16 sierpnia 2010 r.)

·         ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (wersja uwzględniająca wszystkie dotychczasowe zmiany)

·        ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) NR 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory 

·         ROZPORZĄDZENIE Rady (EWG) NR 348/81 z dnia 20 stycznia 1981 r. w sprawie wspólnych zasad przy przywozie wielorybów lub innych produktów otrzymywanych z waleni 

·        ROZPORZĄDZENIE Rady (EWG) NR 3254/91 z dnia 4 listopada 1991 r. zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je za pomocą potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego

 ·        ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) NR 1771/94 z dnia 19 lipca 1994 r. ustanawiające przepisy dotyczące wprowadzania do Wspólnoty skór i towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt

·        ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) NR 35/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. ustanawiające przepisy dotyczące certyfikacji skór i towarów objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3254/91 

·        ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego

·         ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (w związku z decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obowiązywanie tego aktu jest zawieszone w stasunku do znacznej częśći importerów - wszystkich, którzy zgłosili skargę do ETS)
 

·        ZALECENIE Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 

·        WYROK ETS z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-344/08, dotyczący wykładni art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 

WYBRANE AKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

·        KONWENCJA o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES)

·        KONWENCJA o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS)

 

 


 

 

DYREKTYWA ODPOWIEDZIALNOŚCIOWA
I POWIĄZANE Z NIĄ AKTY PRAWA KRAJOWEGO

  1. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu
  2. Przepisy polskie związane z Dyrektywą Odpowiedzialnościową
  3. Formularze zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku

  4. Omówienia przepisów